Statut

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  w RYPINIE       Rozdział I                                                    Postanowienia ogólne  
 • 1
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie , zwany dalej ośrodkiem, działającym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  
 • ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
 • ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127 poz. 857 ze zmianami),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami),
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami),
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236 ze zmianami),
 • niniejszego Statutu.
 
 • 2
  MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rypin prowadzoną w formie jednostki budżetowej.  
 • 3
 
 1. Terenem działania MOSiR jest Gmina Miasta Rypin.
 2. Siedziba MOSiR mieści się w Rypinie.
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji używa skrótu MOSiR w Rypinie.
 
 • 4
  Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Rypin.    
 • 5
MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.                  
 • 6
  Mienie MOSiR jest mieniem komunalnym. Majątek stanowią obiekty i urządzenia sportowe, rekreacyjne i inne będące własnością Gminy Miasta Rypin przekazanej jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania oraz ruchomości i środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie Gminy.     Rozdział II        Cele i zadania MOSiR    
 • 7
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie prowadzi działalność podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji, imprez wystawienniczych, usług hotelarskich i innych a w szczególności :  
 1. świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji ;
 2. udostępnianie, dzierżawienie i wynajmowanie obiektów lub na działalność: sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, handlową i inną;
 3. prowadzenie działalności hotelarskiej;
 4. prowadzenie sekcji sportowych;
 5. utrzymanie zieleni na terenie miasta Rypin;
 6. utrzymanie i nadzór nad obiektami Orlik;
 7. zarządzanie komunalną infrastrukturą sportowo – rekreacyjną oraz jej rozbudowa, modernizacja, remonty i bieżące utrzymanie ich funkcjonowania;
 8. gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, tworzenie uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie majątku Gminy dla realizacji wyznaczonych celów;
 9. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych;
 10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta Rypin.
       
 • 8
 
 1. MOSiR prowadzi działalność nawet w dni wolne od pracy;
 2. Dyrektor MOSiR wyznacza okres przerwy w działalności w poszczególnych obiektach dla przeprowadzenia w nich prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjno remontowych po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Rypin.
                    Rozdział III.   Organizacja i działalność MOSiR    
 • 9
 
 1. Strukturę organizacyjną, wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań organizacyjnych określa
regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora MOSiR;
 1. Działalnością MOSiR kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta
Rypin;
 1. Dyrektor reprezentuje MOSiR na zewnątrz działając w granicach pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Rypin;
 1. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności;
 2. Dyrektor MOSiR jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy
dla pracowników zatrudnionych w tej jednostce;
 1. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca , którym jest
główny księgowy ośrodka lub osoba wyznaczona przez Dyrektora.        
 • 10
    Do zadań Dyrektora należy w szczególności:  
 1. kierowanie działalnością statutową MOSiR;
 2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Rypin w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
 3. planowanie i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Rypin planem finansowym;
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych;
 5. wydawanie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych;
 6. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Rypin.
                                                                                                                                              Rozdział IV                                                    Gospodarka finansowa  
 • 11
 
 1. MOSiR w Rypinie prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych Gminy Miasta Rypin;
 2. Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora MOSiR;
 3. Wydatki działalności MOSiR pokrywane są z budżetu miasta;
 4. Dochody osiągnięte przez MOSiR odprowadzane są do budżetu miasta;
 5. Zmiana wydatków i dochodów ustalonych w planie finansowym może nastąpić po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie miasta;
 6. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy;
 7. Za zgodność gospodarki z prawem odpowiada Dyrektor MOSiR.
                                                                Rozdział V                                                                                                     Postanowienia końcowe  
 • 12
   
 1. Dyrektor MOSiR ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
 2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie przyjętym do jego ustalania;
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
           

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>